Revuma

Všeobecné obchodní podmínky

verze platná od 1. 2. 2024

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Revuma Technology s.r.o., IČO: 17355818, se sídlem Na vinici 2092/34, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 370542 (dále jen „Dodavatel“), jsou platné a účinné od 1.2.2024 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy na dodávku tepelného čerpadla uzavřené mezi Dodavatelem a jeho zákazníkem, který je spotřebitelem (dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“).
Pojmy začínající velkými písmeny, jejichž definice jsou uvedeny ve Smlouvě, mají v těchto VOP stejný význam jako uvedený ve Smlouvě.
Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva je Dodavatelem archivována a na základě žádosti Objednatele je možné ji Zákazníkovi poskytnout opětovným zasláním na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Smlouvě.
SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Předmětem Plnění nejsou jiné činnosti než uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že předmětem Plnění nejsou:
činnosti související se zajištěním jakýchkoliv povolení či souhlasů od orgánů veřejné moci a podáním jakýchkoliv ohlášení či sdělení vůči těmto orgánům v souvislosti s prováděním Plnění a dle příslušných právních předpisů (tzv. inženýrská činnost);
zajištění stavebního dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP ani jakýchkoliv dalších osob v obdobném postavení při provádění Plnění.
Dodavatel se zavazuje, že provedené Plnění bude v souladu s:
právními předpisy účinnými v České republice;
obecně závaznými českými technickými normami vztahujícími se na předmět Plnění.
Dodavatel není v souvislosti s přípravou či prováděním Plnění povinen vyhotovit žádnou dokumentaci, zejména projektovou dokumentaci, realizační dokumentaci či dokumentaci skutečného provedení Plnění.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jednotlivé části Ceny dle čl. 3 Smlouvy budou Dodavateli Objednatelem uhrazeny vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury.
Faktura vystavená Dodavatelem musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne lhůta splatnosti běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. Právo na novou lhůtu splatnosti dle tohoto odstavce nemá Objednatel právo v případě, kdy jsou nesprávnosti ve faktuře způsobené nesprávným či neúplným poskytnutím informací ze strany Objednatele.
Nedohodnou-li se Strany jinak, činí lhůta splatnosti vystavených faktur patnáct (15) dní ode dne jejich vystavení, přičemž termíny k úhradě uvedené ve Smlouvě mají před tímto ustanovením přednost.
Faktury budou zasílány výhradně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den připsání částky na účet Dodavatele uvedený ve faktuře.
Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou jakékoliv peněžité platby stanovené ve Smlouvě, vzniká Dodavateli vedle zákonného úroku z prodlení také nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý započatý den prodlení.
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ
Plnění je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli. Vyžadují-li obecně závazné předpisy provedení jakýchkoliv revizí či zkoušek, je podmínkou předání jejich provedení. Plnění se považuje za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu.
Plnění je řádně dokončeno, nevykazuje-li podstatné vady či nedodělky, bránící řádnému užívání k obvyklému účelu (dále jen „Podstatné vady“). Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Plnění, pokud vykazuje vady, které nebrání řádnému užívání k obvyklému účelu (dále jen „Drobné vady“). Plnění je předáno spolu s doklady nezbytnými k jeho užívání, zejména protokoly o případných zkouškách či revizích dle odst. 4.1 VOP.
Dodavatel vyzve Objednatele k převzetí Plnění alespoň jeden (1) pracovní den předem a Objednatel je povinen se k ohlášenému předání a převzetí Plnění dostavit včas a při předání a převzetí Plnění poskytovat Dodavateli odpovídající součinnost.
Nedostaví-li se Objednatel k řádně ohlášenému předání a převzetí Plnění včas, má se za to, že Plnění převzal bez výhrad, tj. aniž by na Plnění shledal jakékoliv vady či nedodělky. V takovém případě je Dodavatel oprávněn do Předávacího protokolu Plnění dle odst. 4.5 VOP takovouto skutečnost uvést a Předávací protokol Plnění jednostranně potvrdit svým podpisem.
O předání a převzetí Plnění Strany sepíší předávací protokol, ve kterém uvedou identifikační údaje Stran, specifikaci Plnění, a dále jednoznačné sdělení Objednatele, zda Plnění přebírá či nikoliv (dále jen „Předávací protokol Plnění“). Předávací protokol Plnění dále obsahuje výčet zjištěných vad a nedodělků Plnění spolu s označením, zda se jedná o Podstatnou vadu nebo Drobnou vadu. Předávací protokol Plnění bude pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom.
Drobné vady uvedené v Předávacím protokolu Plnění je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu Plnění s Objednatelem, jinak nejpozději do dvou (2) týdnů od okamžiku předání Plnění. Odstranění Plnění bude Stranami písemně potvrzeno v původním Předávacím protokolu Plnění spolu s uvedením dne odstranění těchto Drobných vad.
Podstatné vady uvedené v Předávacím protokolu Plnění je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu Plnění s Objednatelem, jinak nejpozději do jednoho (1) týdne od okamžiku podpisu původního Předávacího protokolu Plnění. Po odstranění Podstatných vad dojde k opakovanému předání a převzetí Plnění dle tohoto článku VOP.
V případě, že Objednatel neumožní Dodavateli, přes jeho písemnou výzvu předat Plnění na Místě Plnění po dobu delší jednoho (1) týdne od učinění této výzvy, považuje se Plnění za předané posledním dnem této lhůty. V takovém případě je Dodavatel oprávněn do Předávacího protokolu Plnění dle odst. 4.5 VOP takovouto skutečnost uvést a Předávací protokol Plnění jednostranně potvrdit svým podpisem.
Nebude-li možné provést Plnění z důvodu prodlení na straně Objednatele (např. neposkytnutí potřebné součinnosti dle Smlouvy, překážky na Místě Plnění apod.), prodlužuje se Lhůta pro provedení Plnění o dvojnásobek doby, kdy byl Objednatel v prodlení.
Objednatel nabývá vlastnické právo k Plnění zaplacením celé Ceny. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Plnění přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, nebo okamžikem, kdy měl Objednatel povinnost Plnění převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.
Dodavatel je oprávněn využít při provádění Plnění subdodavatelů bez jakéhokoliv omezení, přičemž za Plnění vždy odpovídá, jako by jej provedl sám. V případě využití subdodavatele je Dodavatel oprávněn nechat se při předání Plnění subdodavatel zastoupit, což Objednatel bere na vědomí.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST STRAN
Objednatel je povinen poskytovat Dodavateli součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení Plnění. Objednatel je zejména, nikoliv však výlučně, povinen:
zajistit pro Dodavatele přístup do všech prostor nezbytných k řádnému zhotovení Plnění, včetně všech bytových i nebytových prostor, které nejsou ve vlastnictví nebo užívání Objednatele;
postupovat dle pokynů Dodavatele v souvislosti s užíváním tepelné soustavy či technologií, zejména se zdržet jejich užívání v termínech oznámeních Dodavatelem.
Vznik nároku na smluvní pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, v jehož důsledku vznikl nárok na smluvní pokutu.
Objednatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že pokud na Plnění čerpá dotaci nebo jakoukoliv obdobnou formu účelově vázaného příspěvku, splnil podmínky této dotace nebo příspěvku a odpovídá za to, že veškeré informace, které poskytl Dodavateli a/nebo poskytovateli dotace či příspěvku jsou úplné a správné.
Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel nebude v žádném rozsahu posuzovat stav stávající soustavy, ke které bude Plnění napojeno. Za případné vady způsobené vadami, stařím, nebo nevyhovujícím technickým stavem této soustavy v plném rozsahu odpovídá Objednatel.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Od Smlouvy lze odstoupit výhradně ze zákonných důvodů a důvodů uvedených ve Smlouvě či těchto VOP, a to písemným oznámením odstupující Strany adresovaným druhé Straně.
Objednatel je od Smlouvy oprávněn vedle zákonných důvodů a důvodů uvedených ve Smlouvě či těchto VOP odstoupit v následujících případech:
je-li Dodavatel v prodlení s dokončením a předáním Plnění po dobu delší než dva (2) měsíce a Plnění nedokončí ani na základě písemné výzvy Objednatele v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů;
u Dodavatele bude zjištěn úpadek, Dodavatel podá dlužnický insolvenční návrh nebo Dodavatel vstoupí do likvidace.
Dodavatel je od Smlouvy oprávněn vedle zákonných důvodů a důvodů uvedených ve Smlouvě či těchto VOP odstoupit v následujících případech:
Neuhradí-li Objednatel ve stanovené lhůtě zálohovou platbu;
je-li Objednatel v prodlení se splněním jiného ze svých peněžitých závazků po dobu delší než čtrnáct (14) dnů a dlužnou částku neuhradí ani na základě písemné výzvy Dodavatele v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů;
u Objednatele bude zjištěn úpadek, Objednatel podá dlužnický insolvenční návrh nebo na vůči Objednateli bude zahájeno exekuční řízení či řízení o výkonu soudního rozhodnutí.
Odstoupení od Smlouvy má účinky okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně. Strany mají povinnost si vrátit vzájemně poskytnutá plnění do pěti (5) pracovních dní od účinnosti odstoupení od Smlouvy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
V případě ukončení Smlouvy z důvodu na straně Objednatele je Objednatel povinen uhradit Dodavateli náhradu odpovídající sjednané odměně za nevratné části Plnění, zejména za provedené práce do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
Není-li možné vrátit si vzájemně poskytnutá plnění (došlo k zabudování částí Plnění do stavby), aniž by došlo k poškození stavby, na které je Plnění zhotovováno, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli náhradu odpovídající sjednané odměně za použité technologie a provedené práce do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
Bude-li od Smlouvy odstoupeno před dodáním Plnění a po zaplacení Ceny nebo její části, poukáže Dodavatel částku odpovídající zaplacené Ceně nebo její části na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena, a to do pěti (5) pracovních dní od účinnosti odstoupení.
Objednatel – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která končí uplynutím čtrnácti (14) dní ode dne uzavření Smlouvy. Je-li předmětem Smlouvy dodávka tepelného čerpadla, končí lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplynutím čtrnácti (14) dní ode dne převzetí tepelného čerpadla, případně posledního kusu z dodávky tepelného čerpadla.
Odstoupit od Smlouvy dle odst. 6.8 Smlouvy lze jakýmkoliv jednoznačným prohlášením Objednatele vůči Dodavateli umožňujícím jednoznačnou identifikaci Objednatele (např. využitím elektronické adresy Objednatele uvedené ve Smlouvě). Oznámení o odstoupení může Objednatel doručit na jakoukoliv z adres uvedených v kontaktních údajích Dodavatele. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Využije-li Objednatel toto právo na odstoupení od Smlouvy, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Objednatel odešle v jejím průběhu Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
Dodavatel potvrdí Objednateli na jeho elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě přijetí odstoupení Objednatele dle odst. 6.8 bez zbytečného odkladu po jeho doručení Dodavateli.
Objednatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy dle odst. 6.8 ve vztahu k dodávce věcí, které byly upraveny podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu, a dále ve vztahu k poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Dodavatel před uzavřením Smlouvy poučil Objednatele, že poskytnutím Plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy.
Z výše uvedeného vyplývá, že Objednatel ve vztahu k dodávce tepelného čerpadla možnost odstoupení Objednatel má, nicméně po provedení montáže toto právo zaniká.
Neexistencí práva na odstoupení od Smlouvy dle odst. 6.8 nezaniká právo Objednatele odstoupit od Smlouvy z jiných důvodů (např. z důvodů vadného plnění).
Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 6.8 povinen Dodavateli zaslat nebo předat veškeré věci, které byly součástí Plnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Objednatel odešle tyto věci před jejím uplynutím. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem nese Objednatel náklady spojené s vrácením těchto věcí.
Objednatel při odstoupení od Smlouvy dle odst. 6.8 odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty vrácených věcí, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito věcmi jinak, než je nutné k tomu, aby se Objednatel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností těchto věcí.
Dodavatel je povinen po odstoupení od Smlouvy dle odst. 6.8 vrátit Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky (tj. Cenu), které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí Objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Objednatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Plnění, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Objednateli náklady na dodání věcí ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání věcí. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než obdrží vracené věci, nebo než mu Objednatel prokáže, že tyto věci odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Objednatel jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 100 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Objednatel v postavení spotřebitele může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Objednatel je s jakoukoliv svou stížností na postup Dodavatele oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.
Dodavatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit znění těchto VOP, přičemž se nové ustanovení VOP bude vztahovat na Smlouvy uzavřené po účinnosti této změny.
Objednatel může Dodavatele kontaktovat za účelem získání informace či uplatnění svého práva následujícím způsobem:
Korespondenční adresa: Na vinici 2092/34, Strašnice, 100 00 Praha 10
Provozovna: Na vinici 2092/34, Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 910 250 535
E-mail: cerpadla@revuma.cz
Datová schránka: 25akrny